Dernek
2003 yılı öncesinde, Manastırın hazin manzarası karşısıında, İstanbul'da yaşayan Süryaniler'den bir grup, manastır için bir şeyler yapılması gerektiği yolunda ortak bir karar vermişler ve bu amaçla bir dernek kurmuşlardır. Dernek, sanat ve mimarlık tarihi bakımından çok önemli bir sorumluluk yüklendiğinin bilinci içinde işe proje ile başlamıştır.

" Dernek yönetimi, bu süreçte restorasyonda bilimin gereklerini etkin kılma ve bu zorunluluğun takipçisi olma misyonunu, kendilerinden sonraki nesillere bir borç olduğu bilinci ile gereğini yapmaya devam etmektedirler. "
 
Deyrulzafaran Manastırı Bakım, Onarım ve Yaşatma
Derneği'nin Kuruluş Amacı
  • 2003 yılında Manastırın mevcut durumunun tespiti,
  • Tarihi yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlatıp koruma kuruluna onaylatılması,
  • Manastırda devam eden yaşam ile tarih arasında köprü görevi görerek, koruma öncelikli politikalar üretmek ve benimsetmek,
  • Yüklendiği misyonun gereğini yapmak üzere finansal olanaklar için dernek üyelerinden temin edilen imakanlar, Süryani toplumunun bağışları ve tarihi yapıların restorasyonuna fon sağlayan kurumlara ulaşmak suretiyle kaynak sağlamak,
  • Önce devam eden tahribatı durdurup, daha sonra içerideki yaşam koşullarını iyileştirmek üzere, alt yapıyı oluşturmak,
  • Manastır ve müştemilatının, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak üzere ilgili resmi kurumlardan izin almak,
  • Manastırı; turizm, ibadet ve benzer amaçlarla ziyaret edenlerin günlük gereksinmelerini sağlamak amacıyla çevrenin doğal ve mimari yapısı ile uyumlu hizmet tesisleri; otopark, tuvaletler, kafeterya, hatıra eşyası temin yerlerini tesis edip işletmek veya işlettirmektir.